Välkommen
Till

Rödåbygden!


Mitt i hjärtat mellan Umeå, Vindeln och Vännäs kring Krycklans och Rödåns utlopp i den orörda Vindelälven ligger det idylliska Rödåbygden. Här finns ett aktivt föreningsliv, god sammanhållning och ett rikt friluftsliv. Det är nära till naturen likväl som nära till serviceorter.

"Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill..."
ur Änglamark, Evert Taubes visa om Vindelälven


Bygga & bo

I Rödåbygden finns möjligheter
för dig som vill bygga och bo!


Uppleva & göra

Naturen är alltid nära och
aktiviteter finns för alla åldrar.


Företag & föreningar

I Rödåbygden finns många
jordbruk, företag och föreningar!


Utveckla

Förverkliga din eller andras idéer
till utveckling i Rödåbygden!


Historik

I 7 500 år har människor
trivts i Rödåbygden!


Vi som gillar Rödåbygden!

Bygga & bo


Publicerad 11 juli 2014 i Västerbottenskuriren

I Rödåbygden finns goda möjligheter för dig som vill bygga och bo! Området har en positiv befolkningsutveckling. I Rödålund så flyttade alla fyra systrarna hem och bildade en egen Bullerby.


BO

Hyreshus Rödåsel. Foto: Kerstin Myrtennäs

Vill du flytta till vackra Rödåbygden? Eller hyra? Lediga bostäder finns t ex på Hemnet. Hyreshus finns på Rödånäs (4 lgh) och i Rödåsel (7 lgh). Andra tillfälliga boenden finns t ex vid Vindelälven i Rödåsel och i Överrödå. Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.ATT BO I RÖDÅBYGDEN
De flesta byggnader som är bebodda (239 st) består av småhus (167 st). Bebodda lantbruksfastigheter utgör 30 % av alla bebodda fastigheter. Det finns två bebodda hyreshus och 74 obebodda småhus. Ett hundratal fastigheter har bytt ägare de senaste 20 åren. 73 % av de som arbetar pendlar ut från området. 64 % av dessa arbetar i övriga Umeå kommun. 68 % av de förvärvsarbetande jobbar inom privat sektor. 24 personer arbetspendlade in till området. Det är direktförbindelser med buss till Vindeln och Umeå. Matvaruaffärer finns inom några mils radie i Tavelsjö, Hissjö, Tvärålund, Vindeln och Vännäsby/Vännäs. I Rödåsel skola går det omkring 40 barn i F-5. Förskolan med ca 25 barn är i Rödåsels Bygdegård som anpassats för ändamålet. En förskolebyggnad är beslutad att byggas. I Renforsskolan i Vindeln går vanligtvis årskurs 6-9. Det pågår en utredning 2022 om att årskurs 6 åter ska gå i Rödåsels skola. Äldreboende finns närmast i Tavelsjö. Tavelsjö ByaNät, som är ett av Sveriges största medlemsägda bredbandsnät, ger goda möjligheter till distansarbete.
- Läs mer statistik i LEA Rödåbygden 2021.xlsx
- Gå en digital rundtur på Rödåsels skola
- Rödåbygden på Wikipedia


CC-BY-SA-4.0

BYGGA

Är du intresserad av tomt? Eller har du ett hus som står öde som du vill sälja? Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.BYGGA & BYGGT I RÖDÅBYGDEN
Nyligen uppfördes hyreshus med sju lägenheter i Rödåsel. Flera villor i Fredrikshall, Rödåsel och Överrödå har nyligen byggts eller är på gång att byggas. Under de senaste fem åren har fler bostäder byggts än de föregående 20 åren då endast sex stycken bostäder byggdes inom områdena Rödåsel, Rödånäs samt Rödåsels och Rödånäs omland enligt Umeå kommuns statistikdatabas. Statistik för Rödåbygden i Vännäs och Vindelns kommuner saknas. Vindelns kommun jobbar aktivt med att ge möjlighet till att ta vara på ödehus.
En inventering hos större markägare i Rödåsel, Rödånäs och Överrödå av möjliga framtida tomter eller utvecklingsområden gjordes i samband med byaplansarbetet och resulterade i en översiktskarta. Förslag på hur några tomter skulle kunna se ut togs också fram.


Uppleva & göra


Naturen är alltid nära och aktiviteter finns för alla åldrar. Här kan mycket börja direkt utanför farstubron i form av promenader, löpning/skidåkning, skoterutflykter, cykelturer, jakt, fiske och bad.

NÅGRA AV RÖDÅBYGDENS BESÖKSMÅL

Äventyrsparken i Rödåsel

Saknar du något besöksmål eller har du en film om ett besöksmål som passar att länka till här? Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.


Företag & föreningar


Stenlunds

I Rödåbygden finns många jordbruk, företag och föreningar, men vi vill att det blir fler! Rödåsels skola är idag det största arbetsstället i Rödåbygden med mer än 10 anställda.

FÖRETAG & FÖRENINGAR

Landsbygdsföretagen i Tavelsjö/Rödåbygden!

... och många andra små företag och föreningar!Saknas ditt företag/förening eller ser du något du vill ändra?
Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.

Fina vyer i denna video som producerades åt de förra ägarna inför försäljningen av gården för att nå fler potentiella köpare. Något som lyckades och nu drivs gården av nya ägare som stortrivs i Rödåbygden.

Bygdeportalen besöker Rödå Bröd och Spis.


Utveckla


"Umeå landsbygd är en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus.”
Vision i Umeå kommuns Översiktsplan

Stenlunds

Vision. Umeå kommuns målsättning är att landsbygden ska växa i takt med stadens utveckling. Visionen är att 30 000 bor på landsbygden i tätorter och byar år 2050. Detta ska uppnås genom attraktiv livsmiljö, starkt lokalt näringsliv, väl fungerande offentlig service, goda kommunikationer och aktiv lokal utveckling.

Rödåbygden pekas ut som ett stråk som planeras för tillväxt i Översiktsplanen för Umeå kommun och dess Tematiska tillägg för landsbygden! Rödåbygdens del i Umeå kommun är idag inget område för Landsbygdsutveckling I Strandnära läge (LIS-område). I Vindeln och Vännäs kommuners utvecklingsplaner finns Rödåbygden inte särskilt nämnd.


Foto: Alf Söderlund

BYAPLAN FÖR RÖDÅBYGDEN

I Rödåbygden finns en Byaplan! Det lokala arbetet med att upprätta en Byaplan har varit en hjälp till att starta upp och fortsätta påbörjade utvecklingsarbeten i Rödåbygden. Fler har blivit delaktiga i utvecklingen och bidragit med nya idéer!Välkommen att delta i det fortsatta utvecklingsarbetet och påverka hur du vill att Rödåbygden ska utvecklas!- Läs mer i Byaplan - Rödåbygden.pdf (kommer snart)
- Se Nio teman med utvecklingsidéer att förverkliga/blivit verklighet! (kommer snart)
Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.

VAD ÄR EN BYAPLAN?
En Byaplan är ett verktyg för att kartlägga och inventera vilka resurser, service, företag med mera som bygden har.
Syftet är att kraftsamla insatserna gemensamt inom Rödåbygden och att öka områdets livskraft, invånarnas trivsel och att stärka byaidentiteten. En Byaplan kan också förenkla ansökningsförfaranden till kommunen och bidra till att kommunens mål för landsbygdsutveckling uppfylls.Det är Övergripande planering inom Umeå kommuns Samhällsbyggnadsverksamhet som har hand om Landsbygdsutveckling där förutom Byaplaner även Lokala Utvecklingsplaner är viktiga verktyg för att driva den lokala utvecklingen framåt. Det finns möjlighet att söka stöd för arbetet med Lokala Utvecklingsplaner, se Stöd till Lokalt Ledd Utveckling (LLU)Föreningsbyråns sidor.


LANDSKAPSANALYS -
BYASTRUKTUR FÖR RÖDÅ

Bild: Vera Shaswar

I samarbete med Umeå kommun har Rödås byastruktur analyserats. Syftet har varit att via analyser av landskapsrum och bebyggelsestruktur lyfta värden och potentialer i området som kan bilda en god grund för framtida utveckling av bygden. Arbetet resulterade i en masteruppsats för landskapsarkitekter och presenterades för Rödåborna under temakvällar som anordnades i samlingslokalerna i Rödåbygden under hösten 2021 i samband med byaplansarbetet. Mycket trevlig läsning! Njut och låt er inspireras!

Urval. Landskapsanalysen för Rödå i korthet
presenterad av landskapsarkitektstudenten Vera Shaswar.

Se hela rapporten Rödå - landskapsanalys.pdf och läs mer om Fina leveranser från studenterna i samhällsbyggnadsstudion.


Historik


Del av Rödåbygden

I 7500 år har människor trivts i Rödåbygden! På skogsudden där Vindelälven gör en krök vid bron över Rödån mellan Rödåsel och Rödånäs, bodde det en gång människor vid en vik sammanbunden med havet. Rödå nämns första gången i skrift 1532 i den äldsta jordeboken som finns bevarad. De två centrala byarna i Rödåbygden har vid den tiden två bönder Jon Persson och Mårten Tirsson i Överrödå och fyra bönder i Ytterrödå (numera Rödåsel). Under 1600-talet hade byn mestadels tre hemman i Överrödå och tre hemman i Ytterrrödå. Först på 1700-talet, efter stormaktstiden, tog befolkningsökningen fart och nya gårdar anlades. År 1800 hade Rödå 10 gårdar.Utforska vidare Rödåbygdens historia på Historiska axplock från Rödå av Lars Norlin!