Välkommen
Till

Rödåbygden!


Mitt i hjärtat mellan Umeå, Vindeln och Vännäs kring Krycklans och Rödåns utlopp i den oreglerade Vindelälven ligger det idylliska Rödåbygden. Här finns ett aktivt föreningsliv, god sammanhållning och ett rikt friluftsliv. Det är nära till naturen likväl som nära till serviceorter.

"Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill..."
ur Änglamark, Evert Taubes visa om Vindelälven


Det händer i Rödåbygden!


Bygga & bo

I Rödåbygden finns möjligheter
för dig som vill bygga och bo!


Uppleva & göra

Naturen är alltid nära och
aktiviteter finns för alla åldrar.


Företag & föreningar

I Rödåbygden finns många
jordbruk, företag och föreningar!


Utveckla

Förverkliga din eller andras idéer
till utveckling i Rödåbygden!.
Se vår Byaplan! (pdf)


Historik

I 7 500 år har människor
trivts i Rödåbygden!


Allmän info

Kort och gott om
varjehanda ting!


Väder

Bygga & bo


Publicerad 11 juli 2014 i Västerbottenskuriren

I Rödåbygden finns goda möjligheter för dig som vill bygga och bo! Området har en positiv befolkningsutveckling. I Rödålund så flyttade alla fyra systrarna hem och bildade en egen Bullerby.


BO

Hyreshus Rödåsel. Foto: Kerstin Myrtennäs

Vill du flytta till vackra Rödåbygden? Eller hyra? Lediga bostäder finns t ex på Hemnet. Hyreshus finns på Rödånäs (4 lgh) och i Rödåsel (7 lgh). Andra tillfälliga boenden finns t ex vid Vindelälven i Rödåsel och i Överrödå. Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.ATT BO I RÖDÅBYGDEN
De flesta byggnader som är bebodda (239 st) består av småhus (167 st). Bebodda lantbruksfastigheter utgör 30 % av alla bebodda fastigheter. Det finns två bebodda hyreshus och 74 obebodda småhus. Ett hundratal fastigheter har bytt ägare de senaste 20 åren. 73 % av de som arbetar pendlar ut från området. 64 % av dessa arbetar i övriga Umeå kommun. 68 % av de förvärvsarbetande jobbar inom privat sektor. 24 personer arbetspendlade in till området. Det är direktförbindelser med buss till Vindeln och Umeå. Matvaruaffärer finns inom några mils radie i Tavelsjö, Hissjö, Tvärålund, Vindeln och Vännäsby/Vännäs. I Rödåsels skola går det omkring 40 barn i F-5. Förskolan med ca 25 barn är i Rödåsels Bygdegård som anpassats för ändamålet. En förskolebyggnad är beslutad att byggas. I Renforsskolan i Vindeln går vanligtvis årskurs 6-9. Från och med höstterminen 2023 kommer årskurs 6 åter att gå i Rödåsels skola. Äldreboende finns närmast i Tavelsjö. Tavelsjö ByaNät, som är ett av Sveriges största medlemsägda bredbandsnät, ger goda möjligheter till distansarbete.
- Läs mer statistik i LEA Rödåbygden 2021.xlsx
- Rödåbygden på Wikipedia


CC-BY-SA-4.0

BYGGA

Är du intresserad av tomt? Eller har du ett hus som står öde som du vill sälja? Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.BYGGA & BYGGT I RÖDÅBYGDEN
Nyligen uppfördes hyreshus med sju lägenheter i Rödåsel. Flera villor i Fredrikshall, Rödåsel och Överrödå har nyligen byggts eller är på gång att byggas. Under de senaste fem åren har fler bostäder byggts än de föregående 20 åren då endast sex stycken bostäder byggdes inom områdena Rödåsel, Rödånäs samt Rödåsels och Rödånäs omland enligt Umeå kommuns statistikdatabas. Statistik för Rödåbygden i Vännäs och Vindelns kommuner saknas. Vindelns kommun jobbar aktivt med att ge möjlighet till att ta vara på ödehus.
En inventering hos större markägare i Rödåsel, Rödånäs och Överrödå av möjliga framtida tomter eller utvecklingsområden gjordes i samband med byaplansarbetet och resulterade i en översiktskarta. Förslag på hur några tomter skulle kunna se ut togs också fram.


Uppleva & göra


Naturen är alltid nära och aktiviteter finns för alla åldrar. Här kan mycket börja direkt utanför farstubron i form av promenader, löpning/skidåkning, skoterutflykter, cykelturer, jakt, fiske och bad.

NÅGRA AV RÖDÅBYGDENS BESÖKSMÅL

Biosfärpodden: Rödåbygden med Alf Söderlund

Saknar du något besöksmål eller har du en film om ett besöksmål som passar att länka till här? Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.


Företag & föreningar


Stenlunds

I Rödåbygden finns många jordbruk, företag och föreningar, men vi vill att det blir fler! Rödåsels skola är idag det största arbetsstället i Rödåbygden med mer än 10 anställda.

FÖRETAG & FÖRENINGAR

Landsbygdsföretagen i Tavelsjö/Rödåbygden
Dina Leverantörer i Tavelsjöbygden

... och många andra små företag och föreningar!Saknas ditt företag/förening eller ser du något du vill ändra?
Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.

Fina vyer i denna video som producerades åt de förra ägarna inför försäljningen av gården för att nå fler potentiella köpare. Något som lyckades och nu drivs gården av nya ägare som stortrivs i Rödåbygden.

Bygdeportalen besöker Rödå Bröd och Spis.


Utveckla


"Umeå landsbygd är en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus.”
Vision i Umeå kommuns Översiktsplan

Stenlunds

Vision. Umeå kommuns målsättning är att landsbygden ska växa i takt med stadens utveckling. Visionen är att 30 000 bor på landsbygden i tätorter och byar år 2050. Detta ska uppnås genom attraktiv livsmiljö, starkt lokalt näringsliv, väl fungerande offentlig service, goda kommunikationer och aktiv lokal utveckling.

Rödåbygden pekas ut som ett stråk som planeras för tillväxt i Översiktsplanen för Umeå kommun och dess Tematiska tillägg för landsbygden! Rödåbygdens del i Umeå kommun är idag inget område för Landsbygdsutveckling I Strandnära läge (LIS-område). I Vindeln och Vännäs kommuners utvecklingsplaner finns Rödåbygden inte särskilt nämnd. Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för. är en aktiv förening för utveckling av bygden.


Foto: Alf Söderlund

BYAPLAN FÖR RÖDÅBYGDEN

I Rödåbygden finns en Byaplan! Det lokala arbetet med att upprätta en Byaplan har varit en hjälp till att starta upp och fortsätta påbörjade utvecklingsarbeten i Rödåbygden. Fler har blivit delaktiga i utvecklingen och bidragit med nya idéer!Välkommen att delta i det fortsatta utvecklingsarbetet och påverka hur du vill att Rödåbygden ska utvecklas!- Läs mer i Byaplan för Rödåbygden 2021-2025.pdf
- Se våra Utvecklingsidéer samlade under nio teman och låt dig inspireras att ta tag i saker vi gemensamt kommit fram till att vi vill ha!
Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.

Vår väg till en Byaplan för Rödåbygden

VAD ÄR EN BYAPLAN?
En Byaplan är ett verktyg för att kartlägga och inventera vilka resurser, service, företag med mera som bygden har.
Syftet är att kraftsamla insatserna gemensamt inom Rödåbygden och att öka områdets livskraft, invånarnas trivsel och att stärka byaidentiteten. En Byaplan kan också förenkla ansökningsförfaranden till kommunen och bidra till att kommunens mål för landsbygdsutveckling uppfylls.Det är Övergripande planering inom Umeå kommuns Samhällsbyggnadsverksamhet som har hand om Landsbygdsutveckling där förutom Byaplaner även Lokala Utvecklingsplaner är viktiga verktyg för att driva den lokala utvecklingen framåt. Det finns möjlighet att söka stöd för arbetet med Lokala Utvecklingsplaner, se Stöd till Lokalt Ledd Utveckling (LLU)Föreningsbyråns sidor.


LANDSKAPSANALYS -
BYASTRUKTUR FÖR RÖDÅ

Bild: Vera Shaswar

I samarbete med Umeå kommun har Rödås byastruktur analyserats. Syftet har varit att via analyser av landskapsrum och bebyggelsestruktur lyfta värden och potentialer i området som kan bilda en god grund för framtida utveckling av bygden. Arbetet resulterade i en masteruppsats för landskapsarkitekter och presenterades för Rödåborna under temakvällar som anordnades i samlingslokalerna i Rödåbygden under hösten 2021 i samband med byaplansarbetet. Mycket trevlig läsning! Njut och låt er inspireras!

Urval. Landskapsanalysen för Rödå i korthet
presenterad av landskapsarkitektstudenten Vera Shaswar.

Se hela rapporten Rödå - landskapsanalys.pdf och läs mer om Fina leveranser från studenterna i samhällsbyggnadsstudion.


Historik


Del av Rödåbygden

I 7500 år har människor trivts i Rödåbygden! På skogsudden där Vindelälven gör en krök vid bron över Rödån mellan Rödåsel och Rödånäs, bodde det en gång människor vid en vik sammanbunden med havet. Rödå nämns första gången i skrift 1532 i den äldsta jordeboken som finns bevarad. De två centrala byarna i Rödåbygden har vid den tiden två bönder Jon Persson och Mårten Tirsson i Överrödå och fyra bönder i Ytterrödå (numera Rödåsel). Under 1600-talet hade byn mestadels tre hemman i Överrödå och tre hemman i Ytterrrödå. Först på 1700-talet, efter stormaktstiden, tog befolkningsökningen fart och nya gårdar anlades. År 1800 hade Rödå 10 gårdar.I Rödåsel pågår 2023 en studiecirkel för att dokumentera gårdarna. På Tavelsjö gamla kyrkogårds hemsida kan du klicka dig fram bland gravstenarna och läsa om några av de Rödåbor som verkat i bygden.Utforska vidare Rödåbygdens historia på Historiska axplock från Rödå av Lars Norlin!


Utvecklingsidéer


Enkätsvar. Ordmoln för att beskriva idéernas förekomst i svaren
och ger en uppfattning om vad folk känner är viktigast att genomföra

Här är Rödåbygdens utvecklingsidéer och önskemål samlat under nio teman! Idéer som sprungit fram ur landskapsanalys, enkätsvar och diskussioner under byaplansarbetets tematräffar i syfte att göra Rödåbygden mer tillgängligt och attraktivt!Vissa förslag är mer drömmar hos någon eller några medan andra idéer är mer självklart att människor i bygden verkligen vill ha. Ordmolnen i bildspelet ger en fingervisning om hur många personer som föreslagit en viss idé. Idéförslagen ska ses som ~inspiration~ och ingen att-göra-lista; ett första steg till förändring och en möjlighet att drömma och spåna.Vill Du ta dig an att förverkliga en idé, eller har Du en ny idé?Förankra din idé och innefattar aktiviteten annans mark behöver du givetvis fastighetsägarens tillåtelse först innan du sätter i gång. Berätta för oss så att andra får veta när du sätter igång att förverkliga idén! Vi skriver in din nya idé och markerar vad som pågår och är klart när vi får vetskap om det. Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.

VÅRA NIO UTVECKLINGSTEMAN
Under varje tema finns idéer och önskemål från Rödåbor och andra som intresserar sig för utveckling i Rödåbygden

UTVECKLA SAMLINGSPLATSER - VISION
Lägg till slideshow

Utveckling av samlingsplatser. Visioner utifrån enkätsvar och diskussioner vid tematräffar: 1. Rödåvallens Idrottsplats 2. Hundsjön 3. Centrumkärnan Rödåsel

Fler utvecklingsidéer och verksamheter i byarna utanför Rödåsel, Fredrikshall, Rödånäs och Överrödå efterfrågades i enkätsvaren och eftersöks!Vilka fler utvecklingsidéer finns i t ex Blomdal, Tjärnbäck, Rödåliden, Rödåbäck, Älglund, Västra Överrödå, Rödålund, Rengård, Frihetsborg, Fagerlund, Fäboåkern, Kvarnsvedjan, Selet, Näsland, Gullsjö, Rosinedal och Trollberget?Berätta för oss så för vi in din idé! Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.1. UTVECKLA BOSTÄDER

Utveckla bostäder. I Landskapsanalysen påpekas bland annat för älvsnära byggande (och även för Hundsjön) att: "Vid ny bebyggelse i detta område är det viktigt att ta hänsyn till älvens höga befintliga och potentiella rekreationsvärden. Om det finns möjlighet att utveckla bebyggelse på ett sätt som samtidigt bidrar till en ökad tillgänglighet för allmänheten så skulle det kunna stärka många värden på platsen."

Hur och var ska tillväxten och byggandet ske? Vi vill bli fler samtidigt som vi vill bibehålla karaktären och känslan av landsbygd med levnadsutrymme mellan husen. Expansionen av befolkningen ska vara så pass att en affär/minilivs kan klara sig. Rödåbygden behöver flera typer av boende för alla delar av livet. Idag dominerar villorna på jordbruksfastigheter. 74 obebodda småhusfastigheter finns enligt LEA 2021. Snabba byggprocesser är byggande på icke-åkermark och icke-strandnära då Rödåbygden är jordbruksbygd och ännu inte är ett Landsbygdsutveckling-I-Strandnära läge (LIS)-område.Människor har i 7500 år bott vid vatten i Rödåbygden. Vi vill verka för att underlätta byggande i attraktiva områden vid vatten ska ske. Möjliga framtida tomter eller utvecklingsområden, både i strandnära och icke-strandnära områden, sammanställdes i en översiktskarta tillsammans med markägare i Rödåsel, Rödånäs och Överrödå. Förslag på hur några tomtområden skulle kunna se ut togs fram. Inspiration kan också hämtas från Landskapsanalysens beskrivning av Bebyggelsestruktur och i dess Sammanfattning och utveckling. Lokala vattenföreningar finns, men en gemensam plan för VA i Rödåsel och Fredrikshall önskas.


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

Jobba för att underlätta byggande i strandnära läge (kommun/Länsstyrelse). Underlätta byggande och näringsverksamhet i strandnära läge genom att Umeå kommun gör ett LIS-område i enlighet med framtagna utvecklingsområden. Dessa har framtagits i samarbete med markägareTa tillvara ödehusMer tomter för byggnation av hus.
Bostäder som villatomter, fler villor, lägenheter med radhuskänsla
Bjuda in nyinflyttade till samvaro

Lägenheter för ungdomar och äldre som vill stanna i byn:- Att vi har flera olika boendeformer som gör bygden attraktiv att bo och verka i under livets alla faser: familjeliv, flytta hemifrån, seniorer, separation mm- Att göra det attraktivt för unga och barnfamiljer att flytta hit- Att locka människor som ursprungligen kommer från andra länder att bosätta sig i bygden.

Seniorboende för de som vill bo kvar men inte i hus, kanske vid bron i Rödåsel (Gotlandsbackarna) och av typen med vinterträdgård och med rum för enklare provtagning och mobilt läkarbesök (mobila läkare eller läkare i mobilen)Enklare övernattningsstugor/ sjöbodar vid älven för uthyrning, nåbara med båt/skoter (och bil)Fler byggbara tomter i attraktiva lägen. Mer nybyggnation i attraktiva landsbygdslägenGemensam plan för VA i Rödåsel och Fredrikshall

UTVECKLINGSTEMAN MED IDÉER


* Prioriterat2. UTVECKLA FRILUFTSLIVET

Utveckla friluftslivet. I Landskapsanalysen står exempelvis för området mellan Rödånäs/Överrödå: "På den här platsen ligger skogen, älven, åkern och ängsblommorna som i överlappande skikt och bildar en harmonisk plats. Här finns en väg att promenera längs, i riktning norrut som når en skog som har svårare tillgänglighet. Här finns potential till ett väldigt mysigt promenadstråk som också skulle underlätta kommunikationen mellan byarna."

Det finns önskemål om fler rekreativa stråk som både sammanbinder olika delar och skapar slingor, fler broar över älven, öka tillgängligheten till älven och Hundsjön, underlätta fisket längs Rödån, fler grillplatser/stugor och bänkar vid utsiktspunkter är några av de önskemål som framkommit. Det har även framkommit önskemål och att utvecklingen ska ske varsamt där naturen bevaras. Ett område som kan utvecklas är broområdet i Rödåsel, där en rastplats och rekreationsområde på västra sidan bron kunde etableras, brofundamenten motivmålas och Åmselepaddlarnas yta förbättras. Kanske ligger seniorboendet här i framtiden och en vandringled passerar längs älven? Ett annat utvecklingsområde är Hundsjön, se nedan. Landskapsanalysens beskrivning av Upplevda platser, Landskapsrum och vyer samt Utveckling av rekreativa stråk finns mer inspiration för oss i vår utveckling av friluftslivet.

Hundsjön. Ur Landskapsanalysen för Hundsjön: "Potential till förhöjda rekreationsvärden vid Hundsjön genom utveckling av till exempel promenadstråk, grillplatser och rastplatser. Vid eventuell ny bebyggelse bör hänsyn tas till Hundsjöns stora potentiella rekreationsvärden. Om det finns möjlighet att ny bebyggelse med nya vägar öppnar upp och gör sjön mer lättillgänglig från fler håll kan en sådan utveckling vara fördelaktig för hela området."

Badplatsen vid Hundsjön utvecklas för att kanske bli till en festplats med dansbana för midsommarfirande, sommarpub och After Beach, samt en camping anläggs med anslutande förbättrad lekplats och grillplats. Önskemål om att tillgängligheten till sjön förbättras genom ett promenadstråk runt Hundsjön och på vintern finns en skoterled sammanbunden med andra skoterleder önskas. En gång- och cykelväg som startar i Överrödå via Rödånäs och går förbi Hundsjön ut till 363:an så det är lätt och säkert går att ta sig till badet. Ett promenadstråk runt Hundsjön för fiske och möjlighet att hyra kanoter och båtar i sommarcafé/kiosk där fiskekort också kan köpas. Möjlighet till egen båtplats i Hundsjön för de som inte har egen mark i anslutning. När det är dags att bada drömmer vi om att det sker i nyrenoverade omklädningsrum där det även finns toaletter. Badbryggor och hopptorn på en flotte i vattnet, renoverad bastuflotten som kan hyras. Tillgängligheten för rörelsehindrade att bada och att fiska ska vara god.


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

Rastplats eller rekreationsområde på västra sidan bron i RödåselMotivmåla brofundamenten i RödåselFler promenadstråk/vandringsled och cykelstigar samt en svårare cykelbana i skogen:
- längs med älven
- på berget i Överrödå
- vintertid
- bättre dragning av skoterlederna
- knyta ihop vandringsleden från Vindeln med Tavelsjöleden
- knyta ihop Överrödå-Rödånäs-Rödåsel med en vandrings/motionsslinga för promenad/löpning/cykling, genom att en trumma vid raset efter gamla vägen i Rödånäs från Överrödå anläggs. Slingan blir då gamla vägen i Rödånäs ner till bron och halvvägs uppför backen mot Rödåsel följa den stig som finns ända upp på Kammen till elljusspåret
En mötesplats efter vägen ner till där Vindelälven kröker som mest med parkering och utedassEn sommarkiosk i bygdenUtveckla Hundsjön (se text med idéer ovan)

Mer rekreationsmöjligheterFler bänkar/ grillstugor/ grillplatser, som är lättillgängliga året om, längs efter promenadstråk / vandringsleder/ utkiksplatser.
- längs Vindelälven
- uppe på Kammen
- vid bron i Rödåsel + uppe på kullarna
- vid Rödån
Fler broar över älven:
- cykelbro mellan Rödåsel och Vindeln
- hängbro mellan Överrödå och V. Överrödå
- hängbro över älven ca 3-4 km upp- eller nedströms från bron (löp- och vandringsslinga)
Dansbana på Rödånäs eller HundsjönRöja sly och öppna upp landskapet
- kring älven för att ytterligare göra den attraktiv och synlig
- sommarjobb att röja runt vägen in till centrum av Rödåsel, både söder- och norrifrån
Sagostig på KammenPlantera in ädelfisk i GrantjärnBåtplatser i Vindelälven

* Prioriterat


UTVECKLINGSTEMAN MED IDÉER3. UTVECKLA TRAFIKSÄKERHETEN

I Landskapsanalysen konstateras att gång- och cykelvägar saknas. Det är otryggt längs vägarna som har smala vägrenar och där hastigheten ofta är hög. Ökad trafiksäkerhet och särskilt i Överrödå är högt prioriterat. I Överrödå är det två behov som behöver tas hänsyn till: a) Det måste vara tryggt och säkert att gå mellan husen b) Pendlarna Umeå-Vindeln vill köra 100 km/h efter väg 363.


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

Trafiksäkerhet väg 363 Överrödå:*
- namnlista med mer än 300 namn*
- publicititet i media*
- träff med politiker på plats*
- en säker väg genom byn
Ny busstur från Rödånäs*Samåkningsgrupp FbCykel- och gångväg (belyst):
Överrödå -Rödånäs-Rödåsel-Hundsjön-Brattvall, Rödåsel-mot Älglund, Rödåsel-mot Selet
Tryggare väg med sänkt hastighet t ex genom farthinder, refuger, hastighetskontroller, hastighetskamera, 50->30 km genom byarna*:
- Överrödå väg 363 via Rödånäs till Hundsjön och Brattvalls skjutbana
- Tvärålundsvägen vid Rödåliden
Säker skolväg/väg till busshållplatsen (bredare vägren/cykel- och gångbana) Överrödå väg 363-Rödånäs-Hundsjön och Brattvalls skjutbana, Rödåsel till bron, genom Rödåsel mot Selet

Busskommunikation:
- Fler bussturer (fullsatta bussar åker förbi)
- Fler busshållplatser
- Väderskydd vid busshållplatser
- Ännu bättre kollektivtrafik
Förbättra vägsträckorna:
- Rengård-Överrödå
- Tvärålund-Rödåsel
- Vännäsby-Rödåsel. ->Här
är vägen fin nu.
Ingen tomgångskörningSäker korsning vid Macken:
- fälla träden vid korsningen från skolan upp mot affären så att bilarna ser oss när vi ska gå över
- övergångsställe i korsningen skolan
Belysning:
- på vägen till och från skolan
- gatubelysning mellan Rödåsel och Älglund


* Prioriterat

UTVECKLINGSTEMAN MED IDÉER4. UTVECKLA KULTUR- SPORT- OCH NÖJESAKTIVITETER

Gemensamma byaaktiviteter är något som vi Rödåbor gillar och har saknat under pandemin. För att anordna sådant krävs fler fixare, som t ex kan leda grupper både för barn och vuxna som gympa och andra intressen, samt att sköta idrottsplaner, isbanor, fixa i klubbstuga, badplatser, ordna majbrasa, pubar, spökstig, loppis, föredrag, filmvisningar, fläskpannkakans dag mm. Det finns gott om önskemål på nya anläggningar för olika intressen. Vi har brist på naturliga och spontana samlingsplatser. Fler årliga arrangemang eftersöks, kanske återuppta Rödåbygdens dag med marknad eller ordna en musikfestival? Föreningslivet som skapar gemenskap och en aktiv fritid är viktigt för Rödåborna, vilket avspeglas i mängden förslag på aktiviteter i enkät och temakvällsdiskussioner.

Rödåvallen

UTVECKLA RÖDÅVALLENS IDROTTSPLATS
På fotbollsplanen i Rödånäs har division 5 herrar från Rödåbygden sina hemmamatcher och träningar. Ingen ungdoms- eller barnverksamhet pågår idag inom fotbollssektionen i Rödåbygdens IK. Området tycker Rödåborna kan utvecklas mer. Här finns förutom gräsplanen ett klubbhus med gym, som behöver en ansiktslyftning och bli mer inkluderande samt en lekplats. Grusplanen är en mötesplats för ridintresserade. Viss utrustning saknas i gymmet. Blåklubben för barn som var i klubbhuset önskas tillbaka. Lekplatsen är uppskattad och det kommer barn/familjer från andra byar. Mer och större saker i lekparken önskas och ökad trivsel för vuxna runt grillringarna. En ridskola startas och/eller en agilitybana anläggs här. Vi har en årlig brännbollsturnering mellan byar. Festplatsen på Rödånäs återskapas med en dansbana med musikmöjligheter. Eller ska den återuppstå vid Hundsjön?


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

ALLMÄNTFler fixare (leda grupper både för barn och vuxna som gympa och andra intressen, samt att sköta idrottsplaner, isbanor, fixa i klubbstuga, badplatser, ordna majbrasa mm)Utveckla Rödåvallens IP (se fler idéer ovan):
- Inhägnad ridbana med hopphinder på fd grusplan
- Gymmet:
-- Ett rejält löpband
-- Roddmaskin
-- Måla väggar i gymmet
Öka sammanhållningen genom att bjuda hem folkMer ungdomsaktiviteter, icke-sportaktiviteter och prova-på-aktiviteter för vuxnaFler årligt återkommande aktiviteterÖka tryggheten mitt i byn i Rödåsel och vid/under bron där ungdomar håller till. Skulle behövas "föräldrar på byn"!Fler samlingsplatser/mötesplatser anpassat för fler åldrar och spontana möten:
- Gammelgård
- Bygdegården i Rödåsel blir bygdegård igen (förskola mestadels nu)
- Festplats med utedansbana
- Lekparker
Fler eldsjälar inom idrotten

AKTIVITETER IDROTT & RÖRELSEAktiviteter som får boende att röra sig runt främst inom egna bynBarn- och ungdomsverksamhet fotboll
- Fotbollslag för 13-16 år
Barngympa (YOLO)Bibehålla en levande idrottsföreningBollkulBrännbollsturnering/brännbollsmatch mellan byarByatävlingar för stora eller småCykelorientering (Skoj på Hoj)DansGympa (tant/gubb, barn, jobbigare)Gåfotboll för äldreHinderhoppning för barn (med/utan käpphästar)HundträningsgruppHårdträningarInnebandyIshockeyKlubbtävlingLekar (kubb)LängdskidorLöpartävlingSkräckorientering vid Halloween (släckt elljusspår, utklädda personer i skogen, läskiga ljud från högtalare)
-> Det är nu en årligt återkommande spökstig vid Rödåvallens IP!
Triathlon-tävlingTräna tillsammansUtflykterUtomhusträningarUtveckla ungdomsidrott kanske lag för barn eller i alla fall via samarbete med tex Tavelsjö

AKTIVITETER KULTUR & NÖJEBerättarafton om Rödå förr i tidenBiokvällar i Byastugan i ÖverrödåBiokvällar i Rödåsels BygdegårdDanskvällar, lekar och kringaktiviteter på ny dansbana i Rödånäs/HundsjönFilmfestivalFotoutställning och gamla kartorFöredrag om intressanta ämnenHantverksaktiviteterStudiecirklar/kurser av olika slag
- brödbak
- hantverk
- dans
Sändningar/streaming från teater/operaTeaterLuciatågMusikfestival (som Musikfestivalen i Stärkesmark)Musikunderhållning/uppträdandenPubkvällar/after work med musikunderhållning/liveband några gånger per år t ex på Bygdegården i RödåselÅteruppta Rödåbygdens dagJulfestKräftskivaLaga mat tillsammansLoppis (byaloppis)LuftgevärsskytteMarknad (Överrödå)MidsommarfestRallytävlingRIK-festSkördefestGemensam städdag:
- plockning av skräp
- städning under bron i Rödåsel
Surströmmingsskiva

ANLÄGGNINGAR IDROTT & RÖRELSEAirsoftbanaCrossbana/EndurobanaEtt klubbhus i RödåselGaming house/DataspelshusIdrottsplats i gott skickMultisportanläggning som kan bära sig själv med rimliga hyror (t ex tennis)Padelhall/padelbanaPulkabackeSkateboardrampSkidspår för hundägareStigar för hästarSkoterbanaTennisplanUpplyst isbana/hockeyplan med sarg

ANLÄGGNINGAR KULTUR & NÖJEBagarstugaBiblioteksfilial (som i Tvärålund)En klubb där man kan träna, pyssla, göra vattenbollskrig och en massa annat roligt ungefär som barn aktiviteter (Yolo) men mera dagar i veckanGammelgårdHobbylokalKonstateljéKurslokalKör- och replokalSamhällsrum för enklare provtagning och videoläkarbesökUngdomsgård/Fritidsgård med vuxen (myndig) fritidsledareVävstugaMotorklubb (aktiviteter, garage)Gårdsbutik med lokalproducerad mat från våra bönderKontor


* Prioriterat

UTVECKLINGSTEMAN MED IDÉER5. UTVECKLA CENTRUMKÄRNAN I RÖDÅSEL

CC-BY-SA-4.0

Utveckla centrumkärnan i Rödåsel. Entrén till Rödåsel är en knutpunkt där det idag finns en bränslemack, en återvinning, ett privatägt hus (före detta affär med grillkiosk), en parkering, en liten grönyta där det tidigare varit bänkar, en anslagstavla, en våtmark, entré till elljusspår, en busshållplats, skoterleder för att tanka, företaget Umeå Offroad & Import, en antikaffär och en trafikfarlig och förvirrande vägkorsning.

Entrén till Rödåsel kan bli mer trivsam och välkomnande och bli en samlingsplats är många ense om. Visserligen gjordes en röjning av träd kring våtmarken Hamptjärn mellan macken och nya hyreshusen som förskönade området, men mer åtgärder är önskvärda. Här blir våtmarken en fin damm med gångväg runt, grönytor och lagom mycket med träd. Bänkar och bord placeras ut och en grillplats, en boulebana och ett utegym för vuxna och ungdomar anläggs. Här utvecklas en allmän lekpark som inbjuder till lek och rörelse med rutschkana, gungor och sandlåda. Här återuppstår bygdens hockeyrink eller kanske att dammen spolas till en fin allmän isbana?
På lilla grönytan på andra sidan macken mot korsningen placeras bänkar och bord för de som vill fika. Kanske en grillplats även här.
Många önskar att huset som en gång var affär blir till en gemensam lokal igen. Kanske en ny obemannad affär/minilivs/kiosk och/eller ett café/grillkiosk och väntrum för bussen. Varför inte kombinerat med systembolagsutlämning eller rent av ett systembolag? Skyltfönstren kan användas för information om lokala hantverkare. Info om närliggande elljusspår och Rödåbygden generellt finns här. Anslagstavlan renoveras och bränslestationen är givetvis kvar. Andra idéer är ett samhällsrum för enklare provtagning och mobilt läkarbesök, eller ska det istället ligga i samband med ett äldreboende vid bron på andra sidan älven?Återvinningen flyttas eller avskärmas med ett staket och bra belysning sätts upp. Pendlarparkeringen definieras bättre och motorvärmarstolpar sätts upp så bilarna inte behöver kallstartas. Även den tillfälliga parkeringen för mjölkbilssläp och tyngre fordon blir tydligare och potthål fylls i. Skoterlederna till/från macken skyltas tydligt. Den trafikfarliga korsningen åtgärdas och tydligare markering av väjningsplikt med skyltar och vägmålning görs. Vid utfarten från skolan görs ett övergångsställe och träd och sly röjs bort så att fri sikt skapas.Men hur vill vi ha det egentligen, kanske är det i centrumkärnan som den nya förskolan placeras? Och hur blir det då med de andra idéerna?

Centrumkärnan i Rödåsel idag. En knutpunkt och en förvirrande plats (ur Landskapsanalysen).


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

Fd affärshuset blir till en gemensam lokal igen:
- obemannad, affär/minilivs/kiosk med systembolagsutlämning/ systembolag
- ett café/grillkiosk
- väntrum för bussen.
- skyltfönstren kan användas för information om lokala hantverkare/hantverk.
- info om närliggande elljusspår och Rödåbygden
- samhällsrum för enklare provtagning och mobilt läkarbesök
Anslagstavlan renoverasBränslestationen bibehålls*På lilla grönytan på andra sidan macken mot korsningen
- bänkar och bord
- grillplats
Återvinningen flyttas/avskärmas med ett staket + belysningDen trafikfarliga korsningen åtgärdas:
- tydligare markering av väjningsplikt med skyltar och vägmålning görs
- vid utfarten från skolan görs ett övergångsställe och träd och sly röjs bort så att fri sikt skapas

Våtmarken blir till en fin damm med gångväg runt, grönytor och lagom mycket med träd.
- bänkar och bord
- grillplats
BoulebanaUtegym för vuxna och ungdomarAllmän lekpark som inbjuder till lek och rörelse med rutschkana, gungor och sandlådaAllmän isbana: hockeyrink eller spolas dammenPendlarparkeringen definieras bättreMotorvärmarstolpar sätts upp så bilarna inte behöver kallstartasParkering för mjölkbilssläp och tyngre fordon blir tydligarePotthål på parkeringen fylls iSkoterlederna till/från macken skyltas tydligtNy förskola här?


* Prioriterat

UTVECKLINGSTEMAN MED IDÉER6. UTVECKLA SKOLA/FÖRSKOLA

CC-BY-SA-4.0

Förskola/skola. Umeå stad växer och med den dess omnejd. Fler platser behövs i skola och barnomsorg. Men var och hur ska utvecklingen ske?

Allt eftersom befolkningen och barnfamiljer flyttar in så behövs fler platser på skola och förskola och framförallt en förskola, gärna nära skolan, och en bättre arbetsmiljö för förskolepedagogerna. Ett annat förslag är ett kombinerat seniorboende och förskola då det ger flera positiva effekter för både små och gamla. Plats för alla barn inom barnomsorgen är självklart. Inget barn borde behöva lämna byn för att få omsorg! Årskurs 6 vill vi ha tillbaka till Rödåsels skola. Större skola med förskola (med 3 -4 avd), fritids och elever upp till årskurs 6 är målet. Skolgårdsmiljön är viktig att förbättra och den rustas till samma nivå som skolgårdarna i Umeå tätort. Bättre lekanordningar och särskilt en kompisgunga önskas. Skolans toaletter behöver ha en högre standard och trasiga duschar i gymnastiksalens omklädningsrum åtgärdas. I gymnastiksalen tillhandahålls mer redskap och speglar för gympapass och dansskola. Kanske är det vid skolan en multisporthall för olika sporter som badminton och padel ska anläggas? En säkrare väg till skolan önskas med belysta cykel- och gångvägar efter de stora vägarna. Träd och sly vid korsningen från skolan upp mot macken röjs bort så att bilarna ser oss när vi ska gå över på övergångsstället som vi vill ha där.


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

Årskurs 6 till Rödåsels skola igen 2023Förskolebyggnad*
- beslut taget om byggnation
- (platser föreslagna (3 st) och granskade på plats av Umeå kommun)
- byggnad på plats
- verksamhet i drift
Fler förskoleplatserPlats för alla barn inom barnomsorgen. Inget barn borde behöva lämna byn för att få omsorg!Bättre arbetsmiljö för dagbarnvårdarnaStörre skola med förskola (med 3-4 avd), fritids och elever upp till årskurs 6Kombinerat seniorboende/förskola, ger flera positiva effekter för både små och gamlaFler elevplatser i skolanRusta skolgården till samma nivå som skolgårdarna i Umeå tätort

Rusta toaletterna på skolanÅtgärda trasiga duschar i omklädningsrum i gymnastiksalenBättre lekanordningar på skolgårdenKompisgunga till skolgårdenMer redskap till gymnastiksalen på skolanMultisporthall (badminton, med speglar för gympapass och dansskola)Fälla träden vid korsningen från skolan upp mot affären så att bilarna ser oss när vi ska gå överÖvergångsställe i korsningen skolanSäker skolväg/väg till busshållplatsen (bredare vägren/cykel- och gångbana)Belysning på vägen till och från skolanLAN (dataspelande i lokalt nätverk) på skolan eller Bygdegården


* Prioriterat

UTVECKLINGSTEMAN MED IDÉER7. UTVECKLA FÖRETAGANDE

CC-BY-SA-4.0

Rödåborna hoppas på att attrahera fler personer som vågar satsa på att bo och försörja sig lokalt med näringsverksamhet som kommer bygden tillgodo. Ännu fler aktiva jordbruk, gårdsbutik, mer naturbeten och många betesdjur ses positivt. En del serviceyrken saknas: Vi har frisör men saknar massör! En levande landsbygd är viktigt för Sverige står det på Jordbruksverkets sida Utveckla företagande på landsbygden och det håller vi med om. Det finns många företag i Rödåbygden dock bara några få med fler än en anställd. Många är konsultföretagen som är kända och mindre välkända. En del hittar du under Företag, några finns samlade på Landsbygdsföretagens hemsida och Dina Leverantörer i Tavelsjöbygden. Har du fler idéer kring företagande som du vill lägga till här? Kontakta oss via Facebook eller mejl, tryck på ikon nedan.


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

Fler företagGårdsbutik med lokalproducerad matServiceyrken ex. massör

Kontor (gemensamt för distansarbete)Fler aktiva jordbrukMer naturbeten


* Prioriterat

UTVECKLINGSTEMAN MED IDÉER8. UTVECKLA SERVICE

CC-BY-SA-4.0

Utveckla service. I Rödåbygden finns skola, förskola i Bygdegården, bränslemack, bokbuss och glassbil, som förutom glass även har lite livsmedel, och på Antiken och på Saab-muséet och kan man få sig en kopp kaffe. Glassbonden i Selet tillhandahåller viss mat sommartid och Åsas kök i Rödåsel har catering. Det finns ett bra bredbandsnät och bussförbindelser med Umeå och Vindeln. Skogsmaskinservice och lantbruksmaskinsförsäljning med service och småbutik för verktyg och tillbehör finns liksom några däckfirmor och en rullande fordonsverkstad. Frisör finns i Rödåsel. Ett gym och fotbollsplan (och ett fotbollslag i division 5 herrar) finns på Rödånäs och ett elljusspår i Rödåsel.

Det är nära till serviceorter i Rödåbygden, men viss service saknar vi lokalt. Mest längtar vi efter en samlingsplats, helst en livsmedelsbutik, eventuellt obemannad och kanske ändå med systembolagsutlämning. En samlingspunkt i form av ett café/konditori som säljer våfflor, en grillkiosk och/eller en restaurang med take-away står även högt på önskelistan. I alla fall vill vi ha en kiosk, i centrumkärnan i Rödåsel och/eller sommarkiosk vid badplatsen i Hundsjön där fiskekort och båtuthyrning kan tillhandahållas. Gårdsbutik med lokalproducerad mat vore önskvärt. Seniorboende saknas och det vill vi ha. Kanske på andra sidan bron i Rödåsel med vinterträdgård och kombinerat med ett samhällsrum för enklare provtagning och mobilt läkarbesök, eller varför inte kombinerat med en förskolebyggnad till glädje för både de äldre och de yngsta. Vi vill också ha ett varmt väntrum för bussen vid knutpunkten hållplats Macken i Rödåsel.


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

Samlingsplats(er)Väntrum bussSystembolag/ utlämning

Affär/minilivs/kioskSeniorboendeSamhällsrum för enklare provtagning och mobilt läkarbesök

Restaurang/café/gatukök/grillkioskTake-away


* Prioriterat

UTVECKLINGSTEMAN MED IDÉER9. UTVECKLA INFORMATION

Idag finns bland annat Vi som gillar Rödåbygden för löpande info till byborna och tidigare fanns en hemsida för Rödåbygden. Hemsidan har saknats och en ny har önskats för information av mer statisk karaktär t ex reklamfilm som visar Rödåbygdens natur och aktiviteter. Hemsidan kan bidra till att förstärka Rödåbygden som en gemensam bygd. Stärka besöksnäringen och att sprida kunskap om lokala företag så att konsumenterna kan välja ett lokalt alternativ när de behöver hjälp av tex hantverkare eller inköp. Kanske ett skyltfönster för lokala hantverkare, lokalt hantverk och hobbys? Det är viktigt att vi verkar för att alla tre berörda kommunerna (Umeå, Vindeln, Vännäs) inkluderar Rödåbygden i sina framtidsplaner. En ny anslagstavla i Rödåsel behövs vid macken och Rödåskylten kan ersättas med en annan typ av skylt. Förslag finns på att välkomna nyinflyttade genom att ge information om Rödåbygden vid ett möte. En annan önskan om information är att husnummer sätts upp på husen. En del vägskyltar önskas, liksom vägnamn t ex Skolvägen och Byvägen, badskylt vid Hundsjön och busshållplatsskylt vid hållplats Bygdegården.


IDÉ/PÅGÅR/FÖRVERKLIGAD

Ny hemsida för RödåbygdenAtt kommunerna på riktigt inkluderat Rödå i framtidsplanerFörstärka Rödåbygden som en gemensam bygdLöpande info till bybornaÖka besöksnäringen i området.Hålla ett bättre öga på ungdomarnaHusnummer på husenVägskyltar ex Skolvägen, Byvägen etc.Minska otryggheten att det är mycket björn nära byn

Presentationsrunda som berättar lite om var och vilka som bor i byn idagReklamfilm som visar Rödåbygdens natur och aktiviteterSkyltfönster för lokala hantverkareSprida kunskap om lokala företag så att konsumenterna kan välja ett lokalt alternativ när de behöver hjälp av tex hantverkare eller inköp.
Sprida kunskap om lokalt hantverk och olika hobbys
Vikten av att ta fram den generella viljan bland de som har rådighet att förändra bynVälkomna nyinflyttade (ge information)


* PrioriteratALLMÄN INFORMATION

Älg i Rödåbygden

Studiecirkel 2023-2024
Vem bor/bodde var i Rödå?
Fotografering av hus ingår.
Kontakta Barbro Söderlund för mer info

Rödåbygdens Idrottsklubb (RIK)
Gym, träning för barn och vuxna, fotbollsplan mm. Kontakt: Alf Söderlund 0706300651
Överrödå Byastuga. Kontakt: Evelina Åström
Rödåsels Bygdegårdsförening. Kontakt: Marie Oscarsson
Rödåsels Vattenförening. Kontakt: Maria Olsson
Ett axplock av besöksmål, boende, fiske, service, aktiviteter, sport och motion som finns i området Destination Tavelsjö - Vindelälven!- Rödå Antik
- Elljusspår i Rödåsel
- Fiske i Vindelälven
- Ställplats Hundsjön
- Glassbonden
- Vandringsled till Selsknösen
- Husläkarnas hälsocentral
Rödåbygden finns även på Facebook och där visas löpande information om varjehanda som händer i bygden